7 7

Online verkoop

ONLINE AANKOPEN


De klant kan via de online catalogus artikels bekijken en vergelijken. Artikels kunnen in een virtueel winkelmandje geplaatst worden. Na de aanmaak van een account kan de klant de inhoud van het winkelmandje bestellen en betalen met een betaalwijze naar keuze.


Wanneer de betaling afgerond en geaccepteerd is, krijgt de klant een elektronische bevestiging van zijn/haar bestelling. Hierin is een overzicht van de bestelling, een elektronische factuur (pdf formaat) en een elektronische kopie (pdf formaat) van de algemene voorwaarden van het moment van de bestelling terug te vinden. Beide pdf documenten kunnen gedownload en opgeslagen worden.


De juwelen en uurwerken die via deze e-commerce website van Juweliers Paul worden aangeboden vormen een aanbod dat afhankelijk wordt gesteld van de voorwaarde van aanvaarding door Juweliers Paul.


Juweliers Paul is gerechtigd een bestelling (schriftelijk) te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de Klant betrokken is.


LEVERING EN UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

Artikelen besteld via deze webwinkel worden wereldwijd geleverd.

De levering gebeurt door BPOST of een koerierdienst. De kosten voor de levering is 7€ voor België, bij een aankoop vanaf 70€ is de verzending gratis. Internationale verzendingskosten variëren naargelang het land van bestemming, deze zitten tussen 10 € en 40 €.

Tenzij anders overeengekomen, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 5 werkdagen na ontvangst van de betaling. Dit geldt voor goederen die bij Juweliers Paul in voorraad zijn op het moment van de bestelling. Indien de goederen niet in voorraad zijn, en bijgevolg bij een externe leverancier besteld moeten worden, verbindt Juweliers Paul te leveren binnen de 30 dagen na bestelling.

Indien de klant de bestelling hierdoor wil annuleren heeft de klant in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren.

Juweliers Paul zal in dat geval zorg dragen voor terugbetaling.

Juweliers Paul is verplicht binnen dertig (30) dagen na ontvangst van uw bestelling te leveren. Is dit niet mogelijk (bestelling tijdelijk niet op voorraad) of zijn er om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de klant binnen maximaal een (1) maand na plaatsing van de bestelling bericht, en heeft de klant in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren.


Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onmiddellijk worden gemeld aan Juweliers Paul.


Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Juweliers Paul was geboden.


EIGENDOMSVOORBEHOUD

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Juweliers Paul.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Juweliers Paul te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.


HERROEPINGSRECHT

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Juweliers Paul.


De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.


De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.


Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Juweliers Paul (Beverstraat 15-17, 9400 Ninove, 054 33 21 68, info@juwelierspaul.be) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.


Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.


De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Juweliers Paul heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Juweliers Paul, Beverstraat 15-17, 9400 Ninove. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.


De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.


Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Juweliers Paul zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.


Indien de artikelen zich niet meer in de originele verpakking bevinden en/of indien toebehoren ontbreken zal geval per geval onderzocht worden of het herroepingsrecht kan worden ingeroepen.


Het herroepingsrecht vervalt wanneer het gaat om artikels die ontworpen of vervaardigd werden met specifieke eisen van de Klant, en die daardoor dus afwijken van een standaard product, alsook in volgende gevallen op basis van de uitzonderingsgronden uit art. VI. 53 WER.


1° dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de onderneming de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;


2° de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de onderneming geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;


3° de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;


4° de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;


5° de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;


6° de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;


7° de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de onderneming geen invloed heeft;


8° overeenkomsten waarbij de consument de onderneming specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten; wanneer echter de onderneming bij een dergelijk bezoek aanvullende diensten verleent waar de consument niet expliciet om heeft gevraagd, of andere goederen levert dan vervangstukken die noodzakelijk gebruikt worden om het onderhoud of de herstellingen uit te voeren, is het herroepingsrecht op die aanvullende diensten of goederen van toepassing;


9° de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;


10° de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties;


11° overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling;


12° de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien;


13° de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest;


14° de overeenkomsten voor diensten voor weddenschappen en loterijen.Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Juweliers Paul alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, met betrekking tot het teruggezonden artikel, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Juweliers Paul op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten zal Juweliers Paul wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen.


Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Juweliers Paul geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.


Juweliers Paul betaalt de Klant terug door middel van overschrijving op rekening tenzij onderling anders overeengekomen. Er worden in geen geval kosten in rekening gebracht voor deze terugbetaling.


GARANTIE

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van aankoop door (desgevallend van levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.


Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.


Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant vooraf contact op te nemen met de Juweliers Paul klantendienst waarna de Klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Juweliers Paul.


Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Juweliers Paul zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.


De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.


Bij schade door water of vocht wordt geval per geval nagegaan of de schade te wijten is aan een verkeerd gebruik door de consument of aan een gebrek inherent aan het artikel in kwestie. Wanneer de water- of vochtschade te wijten is door een verkeerd gebruik door de consument, kan de wettelijke garantie niet worden ingeroepen.  


Juwelen worden beschouwd als slijtageartikelen. Bij krassen, kleurveranderingen of andere beschadigingen zal geval per geval nagegaan worden of dit te wijten is aan een gebrek inherent aan het artikel in kwestie, aan normale slijtage of aan verkeerd of onzorgvuldig gebruik door de consument. In geval van normale slijtage of verkeerd of onzorgvuldig gebruik van het juweel kan de wettelijke garantie niet worden ingeroepen.  


Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.


Wat uurwerken betreft, geldt de garantie ook voor het binnenwerk of mechanisme van het horloge. Ook deze garantie is niet van toepassing op defecten die ontstaan zijn ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

De buitenkant van een uurwerk wordt beschouwd als een slijtageartikels. Bij krassen, kleurveranderingen of andere beschadigingen zal geval per geval nagegaan worden of dit te wijten is aan een gebrek inherent aan het artikel in kwestie, aan normale slijtage of aan verkeerd of onzorgvuldig gebruik door de consument. In geval van normale slijtage of verkeerd of onzorgvuldig gebruik van het uurwerk kan de wettelijke garantie niet worden ingeroepen.


KLANTENDIENST

De klantendienst van Juweliers Paul is bereikbaar op het telefoonnummer +32 (0)54 33 21 68 , via e-mail op info@juwelierspaul.be of per post op het volgende adres Beverstraat 15-17 , 9400 Ninove. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden. Juweliers Paul verbindt zich ertoe om alle klachten zo snel mogelijk te behandelen.


SANCTIES VOOR NIET-BETALING

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Juweliers Paulvbeschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een schadevergoeding verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Deze schadevergoeding zal geval per geval worden bepaald en is evenredig aan de geleden schade.


Onverminderd het voorgaande behoudt Juweliers Paul zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.